ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET LEVEREN EN/OF AANBRENGEN VAN TEGELS IN OPDRACHT VAN CONSUMENTEN.

ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de leden van de BOnd Van Aannemers van Tegelwerken In Nederland (BOVATIN), met consumenten, zoals overeengekomen of bekend gemaakt met een offerte, contantbon, opdracht en/of opdrachtbevestiging.

Consument:
De koper/opdrachtgever, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Leverancier:
Het lid van de BOVATIN, waarbij tegels en/of overige materialen worden gekocht al dan niet in combinatie met de opdracht tot aanbrengen van die materialen;

Materialen uit voorraad:
Materialen welke in het magazijn van de leverancier op voorraad worden gehouden en welke direct worden afgeleverd;

Materialen op bestelling:
Materialen, welke voor de consument speciaal worden besteld of gereserveerd.

ARTIKEL 1. OVEREENKOMSTEN

 1. Alleaanbiedingenenprijslijstenzijnvrijblijvend,tenzijuitdrukkelijkanderswordtaangegeven.
 2. Overeenkomstenwordenpasvankrachtnaschriftelijkebevestigingdoordeleverancier.Indienzodanigebevestiging
  achterwege blijft, wordt de overeenkomst van kracht na een tijdsverloop van veertien dagen voorzover de leverancier
  binnen die termijn door feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd.
 3. Indiennietbinnen8dagen,eveneensschriftelijk,dejuistheidvandeinhoudvandezeschriftelijkebevestiging
  wordt betwist, zijn de consument en de leverancier hieraan gebonden.

ARTIKEL 2. PRIJSWIJZIGINGEN

 1. Bijmaterialenopbestellingzijnprijsverhogingenbinnen3maandennahetsluitenvandeovereenkomstvoor rekening van de leverancier, met uitzondering van verhoging door overheidsmaatregelen.
 2. Prijsverhogingennadezetermijnmogenwordendoorberekendzonderdatdeovereenkomstkanwordenontbonden.

ARTIKEL 3. BETALING

 1. Tenzijandersovereengekomen:
  A: Materialen uit voorraad: de betaling dient bij aflevering te geschieden;
  B: Materialen op bestelling: van de verkoopprijs voor de te reserveren of de te bestellen materialen dient 40% te worden vooruitbetaald. Bij aflevering, plaatsing of verwerking dient het resterende gedeelte te worden voldaan.
 2. Bijoverschrijdingvandebetalingstermijnisdeconsumentgehouden2%permaandoverhetuitstaandebedragmeteen minimum van euro 12,– te vergoeden, alsmede alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten.
 3. Indiendeconsumentverzoektdeovereengekomenleveringstermijnmetmeerdandriewekenteoverschrijden,ishij gehouden 2% met een minimum van euro 12,– per maand te vergoeden over het nog uitstaande bedrag.

ARTIKEL 4. LEVERINGSTERMIJN

 1. Onderleveringstermijnvanmaterialenopbestellingwordtverstaandeindeovereenkomstvermeldetermijn.De leveringstermijn wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk een vaste termijn is gesteld.
 2. Bijoverschrijdingvandebijbenaderingovereengekomenleveringstermijnkandeconsumentdeleverancier schriftelijk in gebreke stellen. Indien de leverancier 3 weken na die ingebrekestelling de materialen nog niet heeft afgeleverd, heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
 3. Deleveringstermijngaatinperdatumvandeopdrachtbevestigingalsbedoeldinlid2artikel1.Dochnieteerder dan na ontvangst van de overeengekomen vooruitbetaling.
 4. Bijhetuitstellenvandeleveringstermijnopverzoekvandeconsumentverplichtdeleverancierzichdematerialen op de nader overeen te komen datum af te leveren. De overschrijdingstermijn bedraagt maximaal 3 maanden.

ARTIKEL 5. KEURING

Bij aflevering en vóór verwerking of montage dienen de materialen direct door de consument te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen terstond te worden gemeld aan de leverancier. Voor fabrieksmatig verpakte materialen geldt 48 uur.

ARTIKEL 6. VERVOERSRISICO

Bij franco levering worden de materialen vervoerd voor rekening en risico van de leverancier. Bij niet franco leveringen worden de materialen vervoerd voor risico van de leverancier doch op kosten van de consument. Afgehaalde materialen reizen voor risico en rekening van de consument.

ARTIKEL 7. EIGENDOMSBEHOUD
Geleverde en nog niet volledig betaalde materialen blijven eigendom van de leverancier.

ARTIKEL 8. RETOURZENDINGEN

Alleen onbeschadigde materialen uit voorraad, kunnen voor zover de leverancier de betreffende materialen nog in voorraad houdt, worden teruggebracht. Dit dient te geschieden binnen 4 weken na levering in orginele, onbeschadigd en complete verpakking tegen de betaalde prijs minus 25% als kostenvergoeding. Materialen op bestelling kunnen nimmer worden teruggenomen.

ARTIKEL 9. TEGELS

 1. Getoondemonsterszijndoorsnee-monsters
 2. Onderéénvierkantemetertegelswordtverstaanhetdoordefabrikantaangegevenaantaltegels.
 3. Bijleveringvannatuursteenperm2wordtdoordeoppervlaktevandenatuursteengerekenddievandekleinste
  omschreven rechthoek, waarbij de minimale oppervlaktemaat 0,10 m2 bedraagt.
 4. Nuance-enkleurafwijkingenliggenindeaardvankeramischeennatuursteenprodukten.Derhalvekunnenhieropgeen
  reclames worden geaccepteerd.
 5. Monstersvannatuursteenmoetenalstypenwordenbeschouwd,zodatkleur-enstructuurverschillentoelaatbaarzijn.
  Rekening houden met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan. Vakkundig in het geleverde aangebracht lijm-, kram- of stopwerk is toelaatbaar indien de aard van het materiaal zodanig werk noodzakelijk maakt.
 6. Haarscheureningeglazuurdetegelsontstaandoorspanningsverschillen.Defabrikantengevengeenenkelegarantie voor het niet optreden van haarscheuren. Het optreden van haarscheuren geeft daarom geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.
 7. Deleverancierstaaternietvoorin,dat–geziendesnelheidvanveranderingvanhetassortimentendetoepassing van natuurlijke grondstoffen – nabestelde tegels qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).

ARTIKEL 10. AANBRENGEN VAN TEGELWERKEN

 1. Detebetegelenruimtedientopdeafgesprokendagvoordeaanvangvandewerkzaamhedenzodanigontruimdtezijn, dat de tegelzetter ongehinderd zijn werk kan verrichten.
 2. Indienopdeafgesprokendagdebetreffenderuimtenietgeschiktisvoorhetaanbrregenvantegels,isdeconsument gehouden de hierdoor ontstane kosten aan de leverancier te vergoeden.
 3. Dewanden,vloerenenvensterbankendienenzodanigtezijn,datwilo.a.zeggentelood(wanden),vlak(wandenen vloeren) en waterpas (vloer) alsmede voldoende droog, dat zonder enige voorbehandeling de tegels hierop gezet c.q. gelijmd kunnen worden e.e.a. naar het oordeel van de leverancier met inachtneming van de daarvoor geldende normen.
 4. Allekosten,welkevoorhetgeschiktmakenvandevloerenc.q.wandentenbehoevevanhetaanbrengenvantegels moet worden gemaakt, komen voor rekening van de consument. Indien mogelijk doet de leverancier vooraf opgave van die kosten.
 5. Indienisovereengekomendathetwerkwordtverrichtvooreen(vierkante)meterprijsdangeldtbijmetingdat uitsparingen kleiner dan een halve vierkante meter worden doorgemeten en gesneden tegels als hele tegels worden gemeten.
 6. Dekostenalsbedoeldindeleden2en4zulleninelkgevalbestaaninhetarbeidsloonvandetegelzettersdieals gevolg van het niet geschikt zijn van de ruimte en/of wanden en vloeren hun werkzaamheden niet kunnen aanvangen c.q. voortzetten.
 7. Bijopleveringdientdeconsumentdewerkbonvoorakkoordtetekenen.
 8. Hetniet-tekenenvandewerkbonbevrijdtdeconsumentnietvanzijnbetalingsverplichtingen.Artikel3iszoveel
  mogelijk van overeenkomstige toepassingen.
 9. Bijhetniet-tekenenvandewerkbonwegensklachtenmetbetrekkingtotdeverrichtewerkzaamhedendientde
  consument het (naar rato) ingehouden deel van de aanbrengprijs te storten op de rekening van de Stichting Geschillenoplossing Tegelwerken. Het aldus gestorte bedrag wordt eerst aan de leverancier uitbetaald, indien het werk alsnog door de consument is, of geacht moet worden te zijn, goedgekeurd.

ARTIKEL 11. ANNULERING

 1. Deconsumentkandeopdrachttotleveringvandematerialenopbestellingnietannuleren.Annuleringvanoverige materialen kan alleen plaatsvinden in wederzijds overleg, onder vergoeding van 20% van de verkoopprijs onverminderd in het bepaalde lid 2.
 2. Tenzijdeconsumentdeovereenkomstvanleveringontbindtopgrondvanhetgesteldeinartikel4lid2,isde consument bij het annuleren van de opdracht tot het aanbrengen 25% van de overeengekomen aanbrengprijs is verschuldigd met dien verstande dat bij annuleren tussen 4 en 8 weken voor de afgesproken dag 50% van die prijs is verschuldigd, bij annuleren tussen 2 en 4 weken voor de afgesproken dag 75% van die prijs en bij annuleren binnen 2 weken voor de afgesproken dag 100% van de overeengekomen aanbrengprijs. Bij ontbreken van een afgesproken aanbrengprijs gelden de alsdan geldende adviesprijzen van de BOVATIN.

ARTIKEL 12. GARANTIE

 1. Deleverancierisjegensdeconsumentgehoudenaandegarantiebepalingenzoalsdezedoordefabrikantzijn verstrekt.
 2. Deleveranciergarandeertdatdedoorhemteverrichtenaanbrengwerkzaamhedenplaatsvindennaaralgemenenormenvan deugdelijkheid.

ARTIKEL 13. GESCHILLEN.
Eventuele geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van een bindend advies overeenkomstig het Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Tegelwerken.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET AANBRENGEN VAN TEGELWERKEN IN OPDRACHT VAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMEEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot het aanbrengen van tegelwerken en in dat verband te leveren materialen zoals bevestigings- en afwerkingsmaterialen.
Afwijkende voorwaarden, hoe ook genaamd – waarbij inbegrepen de artikelen 1641, 1642, 1643,1646, 1647 en 1648 van Boek 7A BW – gelden niet, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Tegelzetter
 2. Opdrachtgever
 3. Tegelwerken

1. Overeenkomsten.

: hij, die de verplichting heeft aanvaard tot het aanbrengen van tegelwerken en lid is van de Bond Van Aannemers van Tegelwerken (BOVATIN)

: hij, die met de tegelzetter een overeenkomst heeft gesloten tot het aanbrengen van tegelwer- ken;

: het bekleden van wanden, vloeren, vensterbanken, aanrechtbladen enz. met de daarvoor door of namens de opdrachtgever verstrekte tegels.

 1. Alleaanbiedingenzijnvrijblijvend,tenzijuitdrukkelijkanderswordtaangegeven.
 2. Overeenkomstenwordenpasvankrachtnaschriftelijkebevestigingdoordetegelzetter.
 3. Indiennietbinnen8dagen,eveneensschriftelijk,dejuistheidvandeinhoudvandezeschriftelijkebevestiging
  wordt betwist, zijn de opdrachtgever en de tegelzetter hieraan gebonden.

2. Materiaal/transport.

 1. Opdrachtgeververleentvoldoendehulpbijhetlossenendeopslagvandeaantevoerenmaterialen.
 2. Voordeopslagvantegels,materialenenhulpmaterialen,dienteendroge,goedafsluitbareruimteaanwezigte
  zijn.
 3. Bijaanvoervandematerialenincontainersdienteenruime,goedbereikbarevlakkeplaatsterbeschikkingte
  worden gesteld voor het plaatsen van 1 à 2 containers of zoveel meer als het werk verlangt.
 4. Vertikaaltransportwordtdoordeopdrachtgeververzorgt.
 5. Eventueelbenodigdsteigerwerkdientdoordeopdrachtgevergebruiksklaartewordenopgesteldenverwijderd.
 6. Alleteverwerkenmaterialen,elektrischestroomenwater,alsmedebenodigdhulpmaterieelwordendoorde
  opdrachtgever op de werkvloer, binnen 25 meter van de te betegelen ruimte beschikbaar gesteld.
 7. Alhetonder2at/mfgenoemdewordtdoordeopdrachtgevergratisentijdigterbeschikkinggesteld.
 8. Alletegelsenmaterialenwordengeachttezijngoedgekeurddoordeopdrachtgevervoorverwerkingengeschiktte
  zijn voor de gewenste toepassing middels de overeengekomen aanbrengmethode of bij gebreke van een afspraak
  terzake middels één of meer van de algemeen bekende en aanvaarde aanbrengmethoden.
 9. Deopdrachtgeverheeftdeplichtdetegelzetterteinformeren,indiendefabrikant/leveranciereenbepaalde
  aanbrengmethode voorschrijft.

3. Te betegelen ruimten.

 1. De te betegelen ruimten dienen schoon en geheel ontruimd, wind- en waterdicht, goed verlicht en goed bereikbaar met op de bouw gebruikelijke transportmiddelen, dus geheel “tegelklaar” ter beschikking te worden gesteld.
 2. Hetaanbrengenvanpeilmaten,hetuitpassenvanhoogtenenafschotinvloeren,moetdoordeopdrachtgevertijdig geschieden.
 3. Dewanden,vloerenenvensterbankendienenzodanigtezijn,datwilo.a.zeggentelood(wanden),vlak(wandenen vloer) en waterpas (vloer) alsmede voldoende droog, dat zonder enige voorbehandeling de tegels hierop gezet
  c.q. gelijmd kunnen worden e.e.a naar het oordeel van de tegelzetter met inachtneming van de daarvoor geldende normen.
 4. Indiendetebetegelenruimtennietaanéénofmeervanbovengenoemdeeisenvoldoenheeftdetegelzetterhet recht om zijn werkzaamheden niet aan te vangen c.q. te staken.
 5. Detegelzettermeldtevt.gebrekenzospoedigmogelijkschriftelijkaandeopdrachtgever.Dezemeldingkanin eerste instantie telefonisch of per fax geschieden.
 6. Indegevallenonderd.vermeldisdetegelzetterslechtsverplichtomdewerkzaamhedentochaantevangenc.q. voort te zetten, indien de opdrachtgever de tegelzetter zulks schriftelijk opdraagt.
 7. Indesituatiealsbedoeldonderf.vervallendaarmededeeventuelegarantieverplichtingenenoverigeaansprake- lijkheden van de tegelzetter.

4. Werkschema/ instructie.

 1. Hetwerkschemadientzodanigtezijn,dathettegelwerkinéénaaneengeslotenstroomkanwordenuitgevoerden voltooid.
 2. Werkschema,tekeningen,bestekofnaderespecificatiesdienendoordeopdrachtgeverruimvoordeaanvangte worden verstrekt.
 3. Wijzigingentenaanzienvanhetsub3bgenoemdedienenterstondenschriftelijkaandetegelzetterteworden medegedeeld.
 4. Indiendoordeopdrachtgevervanwerkschema,tekening,bestekofnaderespecificaties-omwelkeredendanook-
  wordt afgeweken, komen de hierdoor ontstane kosten c.q. gevolgen voor rekening van de opdrachtgever. De tegelzetter verplicht zich zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever een gespecificeerde opgave van kosten en gevolgen te verstrekken.
 5. Doorofnamensdeopdrachtgeverzaldetegelzetterterplaatsteoverhetsub2b,3ben3egenoemdeworden geïnstrueerd.

5. Prijzen.

Prijzen worden berekend volgens de opdrachtbevestiging; afzonderlijk worden berekend:
a. het symmetrisch, strokend of in patroon horizontaal of diagonaal plaatsen en het wateren van tegels;
b. het zagen en in verstek maken en overige bewerkingen van tegels;
c. het inwassen van de voegen anders dan met zand en grijze cement;
d. het inwassen van de voegen later dan direct na het aanbrengen van de tegels;
e. het verwerken van meer dan twee centimeters specie achter tegels die op wanden of vensterbanken moeten worden aangebracht en het verwerken van meer dan drie centimeters specie onder tegels die op vloeren worden gelegd;
f. afwijkingen ten opzichte van de overeengekomen lijmsoorten c.q. hechtmiddelen;
g. het uitvoeren van speciaal tegelwerk, zoals het betegelen van trappen, goten, opstanden, putten, wasbakken, kolommen, dilataties, enz;
h. het herstellen van beschadigingen, ontstaan buiten toedoen van de tegelzetter, aan tegels of tegelvlakken in ten dele of geheel betegelde ruimten.

Hieronder valt het aanhelen van sparingen, zoals o.a. leidingen, kontaktdozen, aanrechten, baden, kranen enz. evenals aansluitingen van tegelwerk op andere materialen zoals stucwerk, metselwerk e.d.

6. Prijswijzigingen.

Tenzij in de opdrachtbevestiging anders wordt vermeld zullen prijswijzigingen met de offertedatum als peildatum aan de koper worden doorberekend. Indien de kosten voor arbeid en materialen apart zijn overeengekomen zullen de wijzigingen ook apart worden doorberekend. Indien de prijs niet is gespecificeerd worden voor de doorberekening van de stijgingen van de overeengekomen prijs voor het aanbrengen van de tegelwerken wordt het loonkostenbestanddeel, daarbij inbegrepen de sociale lasten, gesteld op 90% van de overeengekomen prijs. Het loonkosten bestanddeel wordt gesteld op 100% indien de overeengekomen prijs uitsluitend betrekking heeft op arbeid.

7. Meting.

Berekening zal plaatsvinden op basis van het aantal vierkante en/of strekkende meters tegels in het werk gemeten. a. Sparingen kleiner dan 1/2 m2 worden doorgemeten.
b. Gesneden vensterbanktegels worden als gehele tegels gemeten.

8. Aansprakelijkheid tegelzetter.

De tegelzetter is in geen geval aansprakelijk voor:
a. waterdichtheid van het tegelwerk (de opdrachtgever dient zelf daarvoor voorzieningen te treffen of te doen treffen);
b. het loslaten van de tegels tenzij de opdrachtgever aantoont dat dit een gevolg is van onjuist aanbrengen van tegels door de tegelzetter;
c. beschadigingen aan andere materialen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat deze beschadigingen een gevolg van onzorgvuldig handelen van de tegelzetter is;
d. de gevolgen van het te vroegtijdig of onjuist in gebruik nemen van of te werken aan het (de) tegelwerk (en) inclusief het onjuist schoonmaken.
e. Haarscheuren in geglazuurde tegels.

9. Weersinvloeden.

Voor rekening en risico van de opdrachtgever is te allen tijde de afdoende bescherming van uitgevoerde en/of in uitvoering zijnde tegelwerken tegen alle weersinvloeden, die schaden zouden kunnen veroorzaken zoals vorst, regen, zon enz.

10. Reclames.

Reclames over de wijze van uitvoering van de tegelwerken dienen terstond aan de tegelzetter te worden gemeld en op dezelfde dag schriftelijk bij de tegelzetter te worden bevestigd.
Reclames over gereedgekomen werk, welke bij een nauwkeurig toezicht op de uitvoering niet tijdens die uitvoering konden worden geconstateerd, moeten uiterlijk worden vermeld op de bon als genoemd in artikel 10.

11. Termijnen.

Minstens éénmaal per 14 dagen wordt het gereedgekomen werk door de tegelzetter samen met de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger gemeten.
Voor akkoord bevonden werk, zowel kwalitatief als kwantitatief, wordt door of namens de opdrachtgever een bon in tweevoud afgegeven. Bij éénmalige opmeting na gereedkomen van het gehele werk (vanwege de omvang) zullen naar rato van de verrichte werkzaamheden voorschotfakturen worden ingediend als vermeld in de opdrachtbevestiging. De afgegeven bon(nen) is (zijn) bindend voor oplevering en afrekening.
Reclames, voorzover niet eerder schriftelijk ter kennis gebracht van de tegelzetter, moeten uiterlijk worden vermeld op de bon. Indien de opdrachtgever om welke reden dan ook weigert mee te werken aan de meting en/of weigert een bon te verstrekken, wordt het werk, zowel kwalitatief als kwantitatief, geacht te zijn goedgekeurd.

12 .Betaling.

 1. Dekoopprijs(inclusiefdeomzetbelasting)voorhetgeenconformdeovereenkomstisgeleverd,isopeisbaarde dertigste dag na die waarop het werk is goedgekeurd, of -zo zulks later is- de vijftiende dag na die, waarop de betreffende faktuur is verzonden aan de opdrachtgever. Voorschotfakturen vervallen op de vijftiende dag na toezenden van de faktuur.
 2. De tegelzetter is bevoegd de verschuldigde prijs op de faktuur te verhogen met een zgn. kredietbeperkingstoeslag van ten hoogste twee procent. Die toeslag wordt dan verschuldigd, indien en voorzover de betaling van de
  koopprijs na de vervaldag plaatsvindt.
 3. Deopgrondvandewetbijtelatebetalingoverhetfaktuurbedraginclusiefdekredietbeperkingstoeslag verschuldigde rente is gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met twee.
 4. Bijtelatebetaling,ookvandevoorschotfakturen,isdetegelzetterbevoegddenakomingvanzijnverplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten totdat betaling is geschied en/of voor hetgeen nog verricht dient te worden contante of vooruitbetaling danwel genoegzame zekerheidsstelling te vorderen.
 5. Gelijkebevoegdhedenalsinlidd.omschrevenkomendetegelzettertoe-ookreedsvoordevervaldag-jegensde opdrachtgever, over wiens verminderde kredietwaardigheid de tegelzetter na het aangaan van de overeenkomst zodanig aanwijzigingen heeft ontvangen, dat de tegelzetter, had hij over die aanwijzigingen reeds voor het aangaan van de overeenkomst beschikt, die overeenkomst redelijkerwijze niet of slechts op voorwaarde van contante of vooruitbetaling dan wel genoegzame zekerheidsstelling zou hebben willen aangaan.
 6. Deopdrachtgever,diehetdoorhemverschuldigdenietoptijdbetaaldheeft,isverplichtaandetegelzetterde kosten te vergoeden, gemaakt tot inning van de vordering, waaronder mede zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten en de eventuele executiekosten.
 7. Bij(gedeeltelijke)afkeuringvanhetwerkdientdeopdrachtgeverhet(naarrato)ingehoudendeelvanhet gefaktureerde bedrag te storten op de rekening van de Stichting Geschillenoplossing Tegelwerken danwel een bankgarantie te stellen met inachtneming van de hiervoor genoemde betalingstermijnen. Het aldus gestorte bedrag c.q.de gestelde bankgarantie wordt eerst aan de tegelzetter uitbetaald, indien het werk alsnog door de opdrachtgever is, of geacht moet worden te zijn, goedgekeurd.

13. Veiligheid.

De opdrachtgever vrijwaart de tegelzetter voor aanspraken ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet en de daaruit voortkomende Veiligheidsbesluiten en de Publicatiebladen van de arbeidsinspectie op de bouwplaats alsmede ingevolge overige wet- en regelgeving, indien deze aanspraken het gevolg zijn van een verzuim van de opdrachtgever ten aanzien van de krachtens deze voorwaarden op hem rustende verplichtingen en voor aanspraken voortkomend uit of gebaseerd op o.a. artikel 1638X Boek 7 BW.

14. Verzekering; Aansprakelijkheid

 1. Deopdrachtgeverisverplichtteverzekeren:
  1. hetuitgevoerdeennognietgefaktureerdewerktegenallemateriëleschade;
  2. aanwezigegereedschappenenmaterialenvandetegelzetter;
  3. detegelzetter,dienspersoneelofdoordetegelzetteringeschakeldederdentegenschaden,diehetgevolg
   zijn van wettelijke aansprakelijkheid, die verband houden met of het gevolg zijn van de aanwezigheid van de tegelzetter, diens personeel of door de tegelzetter ingeschakelde derden op het werk of verband houden met de uitvoering van de tegelwerken.
 2. Indienenvoorzoverdetegelzetter,dienspersoneelofdoordetegelzetteringeschakeldederden,jegensde opdrachtgever, al dan niet uit hoofde van de gesloten overeenkomst, tot enige schadevergoeding gehouden zijn, dan bedraagt die schadevergoeding ten hoogste het tussen de tegelzetter en de opdrachtgever overeengekomen bedrag
  voor het aanbrengen van het tegelwerk. Indien en voorzover er sprake is van schade aan het verrichte tegelwerk, zal de tegelzetter in staat worden gesteld om de schade aan het tegelwerk te herstellen.
 3. De tegelzetter is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.

15. Geschillen.

Eventuele geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van een bindend advies overeenkomstig het Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Tegelwerken.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET LEVEREN VAN WAND- EN VLOERTEGELS EN AANVERWANTE ARTIKELEN AAN NIET CONSUMENTEN

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van wand- en vloertegels en aanverwante artikelen.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Verkoper : hij, die de verplichting heeft aanvaard tot het leveren van tegels en aanverwante artikelen en lid is van de Bond van Aannemers Van Tegelwerken;

b. Koper : iedere (rechts)persoon die met de verkoper een overeenkomst wenst af te sluiten dan wel heeft afge- sloten;

Artikel 1. Overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
2. Overeenkomsten betreffende de levering worden pas van kracht na schriftelijke bevestiging door de verkoper. 3. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze bevestiging wordt betwist, zijn koper en verkoper hieraan gebonden.

Artikel 2. Prijzen

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en gelden als franco, tenzij anders overeengekomen.
2. Indien na de datum van aanbieding, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering een of meer der kostenfactoren een wijziging ondergaat, is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienover- eenkomstig aan te passen.

Artikel 3. Levertijden

1. De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De verkoper is verplicht zich in te spannen om binnen deze aangegeven tijd te presteren.
2. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen danwel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of grove onzorgvuldigheid van de verkoper.

3. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de overeenkomst niet ontbinden en de ontvangst en/of betaling van de te leveren zaken niet weigeren.

Artikel 4. Levering en risico

1. Indien franco levering is overeengekomen, reizen de zaken voor rekening en risico van de verkoper.
2. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de koper.
3. De keuze van het vervoermiddel berust bij de verkoper.
4. Indien bij het transport voor risico van de verkoper beschadigingen en/of gebreken, die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op de daarbij behorende retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon of een soortgelijk document worden aangetekend, is de verkoper daarvoor niet aansprakelijk.

5. De zaken worden geacht door de verkoper te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard: a. bij levering af magazijn, zodra de zaken in of op de vervoermiddelen zijn geladen; b. bij franco levering: zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en gelost.
6. Bij levering franco werk behoeft de verkoper de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en veilig (gemaakt) terrein kan komen.

Levering geschiedt steeds naast het voertuig, terwijl de koper verplicht is de zaken aldaar in ontvangst te nemen. De koper en verkoper dragen op zodanige wijze gezamenlijk zorg voor de lossing, dat de verkoper zijn verplichting tot lossen zo goed mogelijk kan nakomen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daar-

door ontstane kosten geheel voor zijn rekening. Artikel 5. Levering en afroep

1. In geval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is de verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereekomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, de koper te sommeren en termijn te noemen waar binnen alles zal zijn afgeroepen.
2. De door de koper te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden gerekend vanaf de dag dat de koper rede- lijkerwijs kennis had kunnen nemen van verkopers sommatie, niet overschrijden.

3. De koper is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven; bij gebreke daarvan is de verkoper bevoegd om
de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.
4. De koper dient binnen veertien dagen nadat de verkoper hem schriftelijk om specificatie heeft gevraagd daaraan te voldoen. De verkoper heeft het recht de koper schriftelijk onder verwijzing naar deze bepaling, aan te manen om
binnen veertien dagen voor specificatie te zorgen. Voldoet de koper hieraan niet dan is de verkoper gerechtigd hem de hogere kosten in rekening te brengen, welke eventueel het gevolg zijn van niet tijdig ontvangen van de

benodigde specificatie. De overeengekomen levertijden en afroep termijnen nemen eerst een aanvang, nadat de koper de specificatie heeft verstrekt. De koper heeft niet het recht tot afroepen zolang hij geen specificatie heeft
verstrekt.

Artikel 6. Hoeveelheid

1. De aantallen worden aangegeven per vierkante of strekkende meter, in de regel zoals de betreffende fabrikant aangeeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Bij levering van natuursteen per vierkante meter wordt voor de oppervlakte van de natuursteen gerekend die van de kleinst omschreven rechthoek, waarbij de minimale oppervlaktemaat 0,10 vierkante meter bedraagt.

3. Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan de verkoper meldt.
4. Ook al meldt de koper tijdig aan de verkoper dat hem minder is geleverd dan op het in het eerste lid van dit
artikel bedoelde document is vermeld, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling.

Artikel 7. Hoedanigheid, kwaliteit en reclames

1. Zichtbare gebreken dienen door koper onmiddellijk na ontvangst te worden gemeld; in geval van aflevering dient
dit op het meegeleverde document te worden aangetekend. Gebreken die bij ontvangst niet direct kunnen worden geconstateerd, dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk ter kennis van

de verkoper te worden gebracht. Geringe in de handel toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen,
geen grond voor reclames opleveren.
2. Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster wordt geleverd, geldt
dat monster als vaststelling van de doorsnee-hoedanigheid van de zaken.
3. Indien in afwijking van het bepaalde in lid 2 niet aan de hand van een monster wordt geleverd, gelden voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers van de verkoper.
4. Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van kopers opdrachtgever(s) of diens bouwdirectie, kan de
koper daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald,
indien en voorzover de verdergaande aanspraken uitdrukkelijk met de verkoper zijn overeengekomen en voortvloeien uit

kopers gebondenheid aan bestekbepalingen waarvan de koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan de verkoper meegedeeld, zodat de verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.
5. In geval van gebreken in het geleverde heeft koper slechts aanspraken op verkoper, voorzover de zaken nog niet verwerkt zijn.
6. Indien de koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft hem dat niet het recht om de betaling op te schorten.
7. Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd, zodat de kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.
8. Rekening houdend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan.
9. Geglazuurde tegels dienen vrij van haarscheuren te worden geleverd. Het optreden van haarscheuren na levering en aanvaardingen van het verkochte geeft geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.

(Toelichting: Haarscheuren in geglazuurde materialen treden op wanneer een spanningsverschil ontstaat tussen de glazuurlaag en de drager van de glazuurlaag. Door de producenten van geglazuurde tegels wordt, gezien de veelheid factoren die tot optreden van spanningsverschillen kunnen leiden, geen enkele garantie voor het niet optreden haarscheuren gegeven)

10.De gehele partij of een tegelsoort daaruit, waartegen de koper bezwaar heeft gemaakt, moet totdat de verkoper deze bezwaren heeft onderzocht – hetgeen hij met bekwame spoed verplicht is te doen – in staat van aanvoer, ongesorteerd, onverwerkt en onbewerkt gelaten worden.
11.Voorzover het bepaalde in de leden 7 t/m 10. afwijkt van het overigens bepaalde in deze algemene voorwaarden of een en ander aanvult, prevaleert het gestelde in de genoemde leden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Indien de verkoper al dan niet uit hoofde van deze overeenkomst tot enige schadevergoeding gehouden is, dan bedraagt deze ten hoogste de faktuurwaarde dan wel herlevering van zaken, zulks ter keuze van verkoper, voorzover deze in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
2. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.

Artikel 9. Emballage

1. Vanuit de toelevering en/of ten behoeve van de aflevering door de verkoper aangewende meermalen bruikbare emballage (verpakkingen, pallets e.d.) wordt door de verkoper tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk op de faktuur in rekening gebracht.
2. Voor geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door de verkoper aan de koper een credit-faktuur gezonden.

3. In afwijking van het in de vorige leden bepaalde is verkoper geen vergoeding verschuldigd voor in slechte staat geretourneerde emballage.

Artikel 10. Retourzendingen

 1. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit is overeengekomen.
 2. Beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden

heeft

van van

kunnen

geretourneerd.
3. Bij retourzendingen heeft verkoper het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen van minimaal 25% van de corresponderende faktuurwaarde.

Artikel 11. Overmacht
1. Indien de verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) verhinderd zal zijn te leveren of op

normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te
overeenkomst, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden.
2. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen,
stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen,
de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor de verkoper redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te presteren.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van de door de verkoper verkochte en geleverde zaken verblijft bij de verkoper, totdat de koper alle verplichtingen is nagekomen die voortvloeien uit eerdere of latere met de verkoper gesloten gelijksoortige overeenkomsten.
2. Bij niet-nakoming door de koper van enigerlei verplichting tegen over de verkoper is laatstgenoemde gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en de zaken terug te nemen.

3. De verkoper zal in geval als bedoeld in lid 2 gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken, waarbij de koper reeds nu de verplichting op zich neemt aan de verkoper alle medewerking te verlenen, teneinde dit eigen- domsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken.

Artikel 13. Betaling en zekerheidsstelling

1. De koopprijs (inclusief omzetbelasting) voor hetgeen conform de overeenkomst is geleverd, is opeisbaar op de vervaldag.

2a. De verkoper kan het bedrag op de faktuur verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van twee procent. Deze toeslag wordt pas door de koper verschuldigd indien de betaling na de vervaldag plaatsvindt. De vervaldag is de dertigse dag na die, waarop de levering is geschied of – zo zulks later is – de vijftiende dag na die, waarop de

desbetreffende faktuur is verzonden aan de koper.
2b. De koper, die op de dertigste dag na de vervaldag nog niet of niet volledig heeft betaald is, zonder dat enige

aanmaming of ingebrekestelling is vereist in verzuim en derhalve over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. 2c. De rente, vermeld in lid 2b van dit artikel, loopt vanaf voormelde dertigste dag tot aan het tijdstip der

algehele voldoening. Het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procent.
3. Alle kosten verbonden aan de incasso van een niet-betaalde faktuur, zowel de gerechtelijke als de buitengerech-

telijke en de eventuele executiekosten, zijn voor rekening van de koper.
4. Indien naar verkopersoordeel daartoe termen aanwezig zijn, is deze te alle tijde gerechtigd te vorderen dat de

koper deugdelijk zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft de verkoper het recht om de levering op te schorten, ook indien de levering op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De koop- prijs van hetgeen is geleverd, wordt alsdan terstond opeisbaar.

Artikel 14. Afwijkende bedingen

Bedingen afkomstig van de koper, afwijkend van deze Algemene Voorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard.

Artikel 15. Geschillen

Eventuele geschillen zullen naar keuze van de verkoper in eerste instantie worden beslecht op delzefde wijze als, en voorzover mogelijk tegelijk met, geschillen tussen de verkoper en diens leverancier, danwel door middel van een bindend advies overeenkomstig het Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Tegelwerken.